HOME / สมัครสมาชิก สัตวแพทย์

วิธีรับงานเมื่อท่านได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกแล้ว ท่านสามารถเข้าไปตาม accoute ของท่าน เพื่อดูข้อมูลต่างๆ เช่น ตารางงาน การรับงาน ข้อมูลส่วนตัวได้


สัตวแพทย์: ท่านจะได้รับการจัดระดับความสามารถในการทำงานของท่าน จากขั้นตอนการสมัครที่มีให้เลือกว่าท่านทำอะไรได้บ้าง มีทั้งหมด 4 ระดับโดยท่านสามารถรับงานในระดับ เท่ากับ หรือ น้อยกว่า ระดับของท่านได้


เมื่อมีโรงพยาบาลสัตว์สนใจบุคลากร จะมีอีเมลล์ส่งไปหาท่านโดนทันที โดยถ้าเป็นสัตวแพทย์จะแจ้งระดับสัตว์แพทย์และคุณสมบัติที่ต้องการมาด้วย หรือท่านสามารถเปิดหางานจากหน้าเว็บไซต์ได้จะมีงานอัพเดทตลอดเวลาถ้าท่านสนใจตำแหน่งนั้นๆ ท่านสามารถมาลงจองไว้ได้ โดยกดตามลิงค์ในอีเมลล์ หรือเข้ามาดูหน้าเว็บไซต์และกด รับงาน ได้ทันที


เมื่อท่านกดรับงานแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปทาง โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสัตว์กดยอมรับการสมัครงานของท่าน สามารถเข้าไปดูสถานะในตารางงานของท่านได้


เมื่อท่านได้รับการยืนยันแล้ว ท่านสามารถไปทำงานตามตารางที่ท่านลงไว้ได้เมื่อท่านทำงานเสร็จแล้ว ทางโรงพยาบาลนั้นๆจะส่งผลคะแนนการปฎิบัติงานของท่านมาให้ทางบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลในการเลื่อนขั้นต่อไป


บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ท่านแจ้งไว้ตามระบบบริษัทต่อไป
ระดับสัตวแพทย์


ระดับ1>>> สัตวแพทย์รุ่นใหม่

 • : สัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ต่ำกว่า 1 ปี
 • : ตรวจวินิฉัยโรคต่างๆได้เบื้องต้น
 • : ทำงานหน้าร้านและหลังร้านต่างๆได้เบี้ยงต้น

ระดับ2>>> สัตวแพทย์มีประสบการณ์

 • : สัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 1 ปี
 • : ตรวจวินิฉัยโรคต่างๆได้
 • : ผ่าตัดพื้นฐาน* เช่น ทำหมัน,เย็บแผล,ขูดหินปูน, remove massแบบง่าย,CPR, สอดท่อแทงเส้น,ผ่าคลอด ,วางยาสลบ

ระดับ3>>> สัตวแพทย์Advance

 • : สัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง
 • : ตรวจวินิฉัยโรคต่างๆได้
 • : ผ่าตัดพื้นฐานได้* เช่น ทำหมัน,เย็บแผล,ขูดหินปูน,remove massแบบง่าย,CPR, สอดท่อง,แทงเส้น,วางยาสลบ
 • : ผ่าตัดแบบ Advance* เช่น ควักตา,ตัดขา,ผ่าตัดมดลูกอักเสบ,ผ่าเลาะเต้านม แปลงเพศ, Mass ในช่องท้อง ช่องอก , ตัดต่อลำไส้ ,ผ่ากระดูก, กระบังลมฉีกขาด,ผ่าคลอด, ช่องอกทะลุ,กระเพาะบิด,ผ่านิ่ว,ศัลกรรมตาแบบง่าย (Third eyelid flap, Conjunctival flap)

ระดับ4>>> สัตวแพทย์จบเฉพาะทาง

 • : จบเฉพาะทางด้านนั้นๆ
 • : สามารถสอนเบื้องต้นได้

หมายเหตุ ท่านสามารถรับงานในระดับ เท่ากับ หรือ น้อยกว่า ระดับของท่านได้ ตามที่ท่านยอมรับรายได้ได้ เนื่องด้วยแต่ละระดับรายได้ไม่เท่ากัน และ เมื่อท่านมีทักษะเพิ่มขึ้น ท่านสามารถไปเปลี่ยนปลงข้อมูลในระบบ เพื่อเลื่อนระดับของท่านได้ แต่สิ่งที่ท่านเปลี่ยนแปลงต้องเป็นสิ่งที่ท่านทำได้จริง เนื่องด้วยมีผลต่องานที่โรงพยาบาลสัตว์ให้ท่านทำและทางกฎหมายต่อไป หรือท่านมีความสามารถเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ ก็สามารเพิ่มได้ จะเป็นประโยชน์ในการรับงานและเลื่อนระดับของท่าน


ตัวอย่างความสามารถแต่ละระดับ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
ตรวจวินิฉัยโรคต่างๆเบื้องต้น
ตรวจรักษา,Follow เคสต่างๆได้
ผ่าตัดทำหมัน หมา แมว ตัวผู้ ตัวเมีย
เย็บแผล
ขูดหินปูน
remove mass แบบง่าย
CPR
intubation tube (สอดท่อ)
keep vein (แทงเส้น)
วางยาสลบ
ผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะ/นิ่ว
ผ่าคลอด
ควักตา
ศัลกรรมตาแบบง่าย (Third eyelid flap,Conjunctival flap
ช่องอกทะลุ,
กระเพาะบิด
ตัดขา
ผ่าตัดมดลูกอักเสบ
ผ่าเลาะเต้านม
แปลงเพศ
ตัดต่อลำไส้
ผ่ากระดูก
กระบังลมฉีกขาด
จบเฉพาะทางด้านนั้นๆ
สอนเบื้องต้นได้กฎเเละข้อตกลง


ตามที่ท่านตกลงเข้าเป็นสมาชิกกับ บริษัท ควอลิไฟด์ เอสเซนส์ ซัพพลายออร์ แอนด์ เทรเซอร์ จำกัด (“บริษัท”) เพื่อปฏิบัติงานให้แก่บริษัท ท่านรับทราบและตกลงผูกพันในเงื่อนไขดังต่อไปนี้


1. เมื่อท่านเป็นสมาชิกกับบริษัทแล้ว ท่านสามารถเลือกวันที่ประสงค์ปฏิบัติงานและเปิดดูตารางงานของท่าน ตามที่ท่านต้องการใน WWW.QVETJOB.COM ได้ทันที


2. หากท่านลงตารางงานแล้วแต่ไม่สามารถไปปฏิบัติงานได้ ท่านต้องแจ้งแก้ไขหรือยกเลิกตารางงานก่อนถึงวันเริ่มงานไม่น้อยกว่า 5 วัน


3. หากท่านไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่ท่านได้ลงตารางงานไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าตามข้อ 2 และบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าปราศจากเหตุผลอันสมควร บริษัทมีสิทธิพิจารณาตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกของท่านทันที โดยท่านจะไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้อีกเป็นเวลา 1 ปี


4. เมื่อท่านปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวัน บริษัทจะโอนเงินเข้าระบบบัญชีของท่าน ตามหมายเลขบัญชีที่ท่านได้แจ้งให้บริษัททราบภายใน 5 วันทำการ โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด


5. ท่านขอรับรองว่าข้อมูลและประวัติที่ท่านแจ้งในใบสมัคร เช่น ประวัติส่วนตัว ความสามารถในการรักษาที่ระบุ ใบประกอบวิชาชีพ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ หากพบว่ามีข้อใดเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตามกฏหมาย บริษัทมีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือบอกเลิกการจ้างได้ทันที อีกทั้งบริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากท่าน หากการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งแก่บริษัท และ/หรือโรงพยาบาลสัตว์ หรือ คลินิก


6. ในระหว่างปฏิบัติงานตามข้อตกลงนี้ หากท่านได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่คลินิก หรือ โรงพยาบาลสัตว์ และบริษัทได้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนแก่คลินิก หรือโรงพยาบาลสัตว์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินส่วนดังกล่าวกับท่านพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย


7. เมื่อทางบริษัทส่งไปแจ้งว่ามีคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ใดๆ ต้องการบุคลากร ท่านไม่สามารถติดต่อโดยตรงไปทำงานกับทางคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์นั้นๆเองได้ โดยหากท่านฝ่าฝืน ท่านต้องเสียค่าปรับให้แก่บริษัทเป็นเงิน 5,000 (ห้าพัน) บาท / ครั้ง


8. เมื่อท่านปฎิบัติงานกับคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ตามที่บริษัทได้มอบหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ห้ามท่านติดต่องานเป็นการส่วนตัวกับคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์  ไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกกับบริษัทอยู่หรือไม่ โดยหากท่านฝ่าฝืนกระทำการข้างต้น ท่านต้องเสียค่าปรับให้แก่บริษัท เป็นเงิน 5,000 (ห้าพัน) บาท/ครั้ง ตามกฎของบริษัท


9. หากบริษัทได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสัตว์ หรือคลินิกเกี่ยวกับพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของท่าน บริษัทมีสิทธิพิจารณายกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเลิกจ้างท่านทันที โดยที่ท่านตกลงยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ


10. ในกรณีที่ท่านมีหนี้ ค่าปรับ หรือค่าเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งจากการที่ท่านปฏิบัติฝ่าฝีนข้อตกลงตามสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิหักเงินดังกล่าวออกจากค่าบริการที่บริษัทมีความผูกพันต้องชำระให้แก่ท่านตามสัญญา


11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงข้อตกลง หรือกฎระเบียบใดๆ ก็ตาม โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร


ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขข้างต้นโดยตลอดแล้ว โดยข้าพเจ้าตกลงเข้าผูกพันตามข้อตกลงดังที่กล่าวมาข้างต้น


Copyright © 2017 All Right Reserved www.qvetjob.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th
Scroll To Top