HOME / สมัครสมาชิก สัตวแพทย์

วิธีรับงานเมื่อท่านได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกแล้ว ท่านสามารถเข้าไปตาม accoute ของท่าน เพื่อดูข้อมูลต่างๆ เช่น ตารางงาน การรับงาน ข้อมูลส่วนตัวได้


สัตวแพทย์: ท่านจะได้รับการจัดระดับความสามารถในการทำงานของท่าน จากขั้นตอนการสมัครที่มีให้เลือกว่าท่านทำอะไรได้บ้าง มีทั้งหมด 4 ระดับโดยท่านสามารถรับงานในระดับ เท่ากับ หรือ น้อยกว่า ระดับของท่านได้


เมื่อมีโรงพยาบาลสัตว์สนใจบุคลากร จะมีอีเมลล์ส่งไปหาท่านโดนทันที โดยถ้าเป็นสัตวแพทย์จะแจ้งระดับสัตว์แพทย์และคุณสมบัติที่ต้องการมาด้วย หรือท่านสามารถเปิดหางานจากหน้าเว็บไซต์ได้จะมีงานอัพเดทตลอดเวลาถ้าท่านสนใจตำแหน่งนั้นๆ ท่านสามารถมาลงจองไว้ได้ โดยกดตามลิงค์ในอีเมลล์ หรือเข้ามาดูหน้าเว็บไซต์และกด รับงาน ได้ทันที


เมื่อท่านกดรับงานแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปทาง โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสัตว์กดยอมรับการสมัครงานของท่าน สามารถเข้าไปดูสถานะในตารางงานของท่านได้


เมื่อท่านได้รับการยืนยันแล้ว ท่านสามารถไปทำงานตามตารางที่ท่านลงไว้ได้เมื่อท่านทำงานเสร็จแล้ว ทางโรงพยาบาลนั้นๆจะส่งผลคะแนนการปฎิบัติงานของท่านมาให้ทางบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลในการเลื่อนขั้นต่อไป


บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ท่านแจ้งไว้ตามระบบบริษัทต่อไป
ระดับสัตวแพทย์ตัวอย่างความสามารถแต่ละระดับ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4กฎเเละข้อตกลง


ตามที่ท่านตกลงเข้าเป็นสมาชิกกับ บริษัท ควอลิไฟด์ เอสเซนส์ ซัพพลายออร์ แอนด์ เทรเซอร์ จำกัด (“บริษัท”) เพื่อปฏิบัติงานให้แก่บริษัท ท่านรับทราบและตกลงผูกพันในเงื่อนไขดังต่อไปนี้


1. เมื่อท่านเป็นสมาชิกกับบริษัทแล้ว ท่านสามารถเลือกวันที่ประสงค์ปฏิบัติงานและเปิดดูตารางงานของท่าน ตามที่ท่านต้องการใน WWW.QVETJOB.COM ได้ทันที


2. หากท่านลงตารางงานแล้วแต่ไม่สามารถไปปฏิบัติงานได้ ท่านต้องแจ้งแก้ไขหรือยกเลิกตารางงานก่อนถึงวันเริ่มงานไม่น้อยกว่า 5 วัน


3. หากท่านไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่ท่านได้ลงตารางงานไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าตามข้อ 2 และบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าปราศจากเหตุผลอันสมควร บริษัทมีสิทธิพิจารณาตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกของท่านทันที โดยท่านจะไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้อีกเป็นเวลา 1 ปี


4. เมื่อท่านปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวัน บริษัทจะโอนเงินเข้าระบบบัญชีของท่าน ตามหมายเลขบัญชีที่ท่านได้แจ้งให้บริษัททราบภายใน 5 วันทำการ โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด


5. ท่านขอรับรองว่าข้อมูลและประวัติที่ท่านแจ้งในใบสมัคร เช่น ประวัติส่วนตัว ความสามารถในการรักษาที่ระบุ ใบประกอบวิชาชีพ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ หากพบว่ามีข้อใดเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตามกฏหมาย บริษัทมีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือบอกเลิกการจ้างได้ทันที อีกทั้งบริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากท่าน หากการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งแก่บริษัท และ/หรือโรงพยาบาลสัตว์ หรือ คลินิก


6. ในระหว่างปฏิบัติงานตามข้อตกลงนี้ หากท่านได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่คลินิก หรือ โรงพยาบาลสัตว์ และบริษัทได้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนแก่คลินิก หรือโรงพยาบาลสัตว์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินส่วนดังกล่าวกับท่านพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย


7. เมื่อทางบริษัทส่งไปแจ้งว่ามีคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ใดๆ ต้องการบุคลากร ท่านไม่สามารถติดต่อโดยตรงไปทำงานกับทางคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์นั้นๆเองได้ โดยหากท่านฝ่าฝืน ท่านต้องเสียค่าปรับให้แก่บริษัทเป็นเงิน 5,000 (ห้าพัน) บาท / ครั้ง


8. เมื่อท่านปฎิบัติงานกับคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ตามที่บริษัทได้มอบหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ห้ามท่านติดต่องานเป็นการส่วนตัวกับคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์  ไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกกับบริษัทอยู่หรือไม่ โดยหากท่านฝ่าฝืนกระทำการข้างต้น ท่านต้องเสียค่าปรับให้แก่บริษัท เป็นเงิน 5,000 (ห้าพัน) บาท/ครั้ง ตามกฎของบริษัท


9. หากบริษัทได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสัตว์ หรือคลินิกเกี่ยวกับพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของท่าน บริษัทมีสิทธิพิจารณายกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเลิกจ้างท่านทันที โดยที่ท่านตกลงยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ


10. ในกรณีที่ท่านมีหนี้ ค่าปรับ หรือค่าเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งจากการที่ท่านปฏิบัติฝ่าฝีนข้อตกลงตามสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิหักเงินดังกล่าวออกจากค่าบริการที่บริษัทมีความผูกพันต้องชำระให้แก่ท่านตามสัญญา


11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงข้อตกลง หรือกฎระเบียบใดๆ ก็ตาม โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร


ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขข้างต้นโดยตลอดแล้ว โดยข้าพเจ้าตกลงเข้าผูกพันตามข้อตกลงดังที่กล่าวมาข้างต้น


Copyright © 2017 All Right Reserved www.qvetjob.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th
Scroll To Top