HOME / สมัครสมาชิก โรงพยาบาลสัตว์

วิธีการเลือกบุคลากรเมื่อท่านสมัครเข้าสู่ระบบและได้รับการยืนยันผ่านอีเมลล์ ท่านสามารถเข้าไปตาม accoute ของท่าน เพื่อดูข้อมูลต่างๆ เช่น ตารางจ้างงานบุคลากร ประวัติบุคลากร ข้อมูลโรงพยาบาลสัตว์ของท่านได้


เมื่อท่านเเข้าสู่ระบบและกรอกข้อมูลโรงพยาบาลสัตว์เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถกด "เพิ่มประกาศรับคนเข้าทำงาน" และกดเพิ่มประกาศ กรอกรายละเอียดที่ท่านต้องการ


เมื่อท่านกรอกรายละเอียดและเลือกระดับความสามารถของบุคลากรแล้ว (ดูระดับความสามารถในกฎระเบียบ/ข้อตกลง) ทางบริษัทจะคำนวณ ประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้ท่านเห็นก่อนเมื่อท่านเห็นการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแล้ว ท่านกด "เพิ่มตำแหน่งงาน" การประกาศหางานของท่านจะขึ้นที่หน้า HOME และสัตวแพทย์จะได้รับเมลล์เตือนให้มาลง ตำแหน่งงาน ตามที่ท่านประกาศ


เมื่อมีคุณหมอมาลงตำแหน่งงานตามที่ท่านประกาศไว้ จะมีเมลล์ไปเตือนท่านให้เข้ามาดู ว่าหมอท่านนั้นคือใคร และท่านจะสามารถกดยอมรับ หรือ ปฎิเสธ คุณหมอตามที่ท่านต้องการได้


เมื่อมีคุณหมอมาลงตำแหน่งงานของท่านครบแล้ว หรือยังไม่ครบแต่ท่านต้องการเพียงแค่นี้ หรือใกล้ถึงวันที่ประกาศแล้ว ท่านต้องกด "ยืนยัน" เพื่อยืนยันการไปทำงานของคุณหมอที่สมัคร และ ชำระเงินตามยอด และส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางบริษัทบุคลากรจะถูกส่งไปตามวันที่ท่านเลือก หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้ามาดูตารางงาน หรือ ข้อมูลบุคลากรที่ส่งไปได้ในตารางงานระบบสมาชิกของท่าน


บริษัทจะจัดส่งใบเสร็จให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งออกบิลทางไปรษณีย์หรืออีเมลล์ กรณีรายเดือนจะชำระเงินแค่เดือนแรก


เมื่อคุณหมอไปทำงานแล้ว ท่านต้องเข้ามาให้คะแนนคุณหมอ เพื่อยืนยันการทำงานและปรับปรุงต่อไปเมื่อท่านเข้ามากด ให้คะแนนและให้คำแนะนำ เพื่อยืนยันการปฎิบัติงานและปรับปรุงต่อไปของคุณหมอแล้ว ทางบริษัทก็จะโอนเงินให้คุณหมอตามลำดับถัดไป
กฎเเละข้อตกลง


ท่านในฐานะผู้ใช้บริการจัดหาบุคลากรด้านสัตวแพทย์กับ บริษัท ควอลิไฟด์ เอสเซนส์ ซัพพลายออร์ แอนด์ เทรเซอร์ จำกัด (“บริษัท”) รับทราบและตกลงผูกพันในเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้


1. เมื่อท่านเป็นสมาชิกกับบริษัทแล้ว ท่านสามารถเลือกบุคลากรและเปิดดูตารางงานของท่าน ตามที่ท่านต้องการใน WWW.QVETJOB.COM ได้ทันที 

2. ในการแจ้งความความต้องการด้านบุคลากร ท่านแจ้งความต้องการให้บริษัททราบล่วงหน้า 5 วันสำหรับพนักงาน Part time และ 30 วัน สำหรับ Full time เพื่อเผื่อระยะเวลาในขั้นตอนต่างๆให้แก่บริษัท เช่น การจัดลำดับ การจัดบุคลากรที่เหมาะสม เป็นต้น


3. ในกรณีที่ท่านเลือกพนักงาน Part time : บริษัทจะจัดส่งบุคลากรในวันที่ท่านต้องการเมื่อท่านชำระค่าบริการและส่งหลักฐานการโอนเงินมายังบริษัทตามขั้นตอนหน้า website ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว (กรณีโอนเงิน) และ บริษัทจะส่งอีเมลล์ตอบกลับถึงการชำระเงินของท่าน


ในกรณีที่ท่านเลือกพนักงาน Full time : บริษัทจะจัดส่งบุคลากรไปในวันที่ท่านต้องการ เมื่อท่านชำระค่าบริการเดือนแรก ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ พร้อมส่งหลักฐานกลับมายังบริษัทตามขั้นตอนหน้า website ของบริษัท จากนั้น บริษัทจะส่งใบเสร็จให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านแจ้ง พร้อมทั้งส่งใบแจ้งยอดชำระเงินในเดือนถัดๆไปให้ท่าน โดยท่านสามารถชำระได้ตามระยะเวลาในใบวางบิล


4. ท่านสามารถตรวจเช็คตารางงาน หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรที่บริษัทจะส่งไปให้ท่านได้ทางระบบสมาชิกของท่าน 


5. ในกรณีที่ท่านเห็นว่าบุคลากรของบริษัทที่ปฏิบัติงานให้แก่ท่าน ปฏิบัติหน้าที่โดยบกพร่อง มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือมีความสามารถไม่ตรงตามตำแหน่งงานทีได้ระบุไว้บน website ของบริษัท บริษัทจะเปลี่ยนตัวบุคลากรให้ท่านใหม่ เป็นจำนวนไม่เกิน 5 คน ในแต่ละรอบของการให้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


6. ในกรณีที่บุคลากรของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นผลจากการปฎิบัติงานของบุคลากรตามตำแหน่งที่ระบุ หรือในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งจากการให้บริการของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่านเท่าที่เสียหายจริง แต่ละครั้งในวงเงินไม่เกิน 2 เท่าของค่าบริการที่บริษัทได้รับสำหรับบุคลากรรายดังกล่าว แล้วแต่กรณีภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท


7. บุคลากรที่บริษัทส่งไปจะปฏิบัติตามหน้าที่อย่างสุดความสามารถภายในขอบเขตหน้าที่ที่แจ้งในรายละเอียดความสามารถแต่ละบุคคล ในกรณีบุคลากรก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านอันเป็นผลมาจากการที่ท่านได้ออกคำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติงานผิดไปจากหน้าที่ที่กำหนดไว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความหายในส่วนดังกล่าว


8. เมื่อบริษัทส่งบุคลากรไปปฎิบัติงานกับท่านแล้ว ท่านเข้าใจและยอมรับว่าท่านจะต้องไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติงานให้ท่านโดยตรง ไม่ว่าจะปฏิบัติงานในตามสัญญาจ้างแรงงานหรือจ้างทำของ และไม่ว่าจะมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ โดยในกรณีที่ท่านดำเนินการดังกล่าว บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าปรับเป็นเงินจำนวน 10,000 (หนึ่งหมื่นบาท) สำหรับ Part time และ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท) สำหรับ Full time ไม่ว่าบุคลากรคนนั้นจะยังเป็นพนักงานหรือสมาชิกของบริษัทอยู่หรือไม่ก็ตาม


9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงข้อตกลง หรือกฎระเบียบใดๆ ก็ตาม โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร


10. เมื่อท่านใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งอีเมลล์ให้ท่านประเมินคะแนนบุคลากรของบริษัทหรือท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆได้ใน www.qvetjob.com ได้โดยตรง


ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขข้างต้นโดยตลอดแล้ว โดยข้าพเจ้าตกลงเข้าผูกพันตามข้อตกลงดังที่กล่าวมาข้างต้น


Copyright © 2017 All Right Reserved www.qvetjob.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th
Scroll To Top