HOME / สัตวแพทย์/ผู้ช่วย/ตัดขน / สัตวแพทย์/ผู้ช่วย/ตัดขน
วันที่ 20/09/2562

สัตวแพทย์ Level 2


ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น : ไม้ อายุ : 38 ปี เพศ : หญิง

จ.กรุงเทพมหานคร


ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งที่เคยทำ : สัตวแพทย์ประจำคลินิก ชื่อบริษัท : คลินิกรักสัตว์ จังหวัด : สุพรรณบุรี

วันเริ่มงาน : 01/03/2549 วันที่สิ้นสุด : 30/04/2551

ตำแหน่งที่เคยทำ : สัตวแพทย์ประจำคลินิก (PT) ชื่อบริษัท : คลินิกรักสัตว์ 2 จังหวัด : นนทบุรี

วันเริ่มงาน : 01/06/2551 วันที่สิ้นสุด : 01/07/2562

ตำแหน่งที่เคยทำ : รับราชการ ชื่อบริษัท : กรมปศุสัตว์ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วันเริ่มงาน : 01/09/2557 วันที่สิ้นสุด : 01/07/2562


ประวัติการศึกษา

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชา : สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีที่จบ : 2549


ทักษะพิเศษ
5 4 3 2 1
มนุษยสัมพันธ์ดี
สื่อสารดี , ใช้คำพูดเป็น
การใช้ภาษาอังกฤษ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ความรู้วิชาการ
ละเอียดรอบคอบ

Skill Level : 2Copyright © 2017 All Right Reserved www.qvetjob.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th
Scroll To Top